Att tänka på: Resonemang om vad

I kursplanen för Religionskunskap står det att eleven ska kunna föra resonemang om:

 • likheter och skillnader (d v s jämförelse) inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
 • sambandet hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden (t ex hur har kristendomen påverkat Sverige, och hur har Sverige (en demokrati) påverkat kristendomen. (Sekularisering)
 • hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang
 • hur  identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar
 • moraliska frågeställningar och värderingar

Sedan ska man i Religionskunskapen, likt i alla andra ämnen, kunna för ett källkritiskt resonemang och källors trovärdighet och relevans.

Annonser
Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Att tänka på – Att föra ett resonemang

I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika saker. Det handlar om att eleven ska framföra egna tankegångar utifrån det man studerar. Resonemangen bedöms som 

 • enkla och till viss del underbyggda
 • utvecklade och relativt väl underbyggda
 • välutvecklade och väl underbyggda.

När man tittar på skillnaden mellan vad som är ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat resonemang tittar man ofta på saker som:

 • Hur ”brett” är resonemanget, d v s hur mycket av innehållet får eleven med
 • Hur långa är resonemangskedjorna , d v s resonerar eleven i flera led (det innebär….vilket leder till….därför att).
 • Vilka begrepp används och används de på rätt sätt
 • Finns problematiseringar med och i vilken utsträckning (problematisering kan t ex innebära att se saker ur flera olika perspektiv, ”å ena sidan, å andra sidan”)
 • Hur mycket av det som skrivs konkretiseras, d v s ger man konkreta exempel på det man resonerar om.

TIPS

För att utveckla sina resonemang kan man tänka på att exempelvis:

 • Ha goda kunskaper, ju mer kan man om något desto lättare blir det att resonera om det. Faktakunskaper är viktiga!
 • Använda smarta ord (sambandsmarkörer), som t ex därför att, vilket innebär, vilket leder till, å ena sidan, å andra sidan, exempelvis, för det första, för det andra o sv.
 • Ställ smarta frågor till dig själv när du skriver, som t ex: Hur menar jag nu? Vad innebär det? Vad kan detta leda till? Varför?

Ett annat tips, om man skriver, är att läsa igenom det man har skrivit.

Här nedan finns även en film från Pedagog Värmland, där de förklarar olika bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang.

Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Att tänka på – Kunskaper om

I kursplanerna trycks det ofta på resonemangen, och de underbyggda resonemangen (de egna tankegångarna som förklaras/motiveras med hjälp av faktakunskaper). Faktakunskaperna, d v s kunskaper om någonting, är dock otroligt viktiga, annars blir det bara ”tomma” resonemang.

Vad är det då man ska ha kunskaper om enligt kursplanen i Religionskunskap. Ett sätt att få svar på detta är att titta på det centrala innehållet. I detta står det vad som ska behandlas i undervisningen.

Ett annat sätt att få svar på detta är att titta på kunskapskraven, som beskriver elevernas kunskaper i ämnet.

Utifrån kunskapskraven ska eleven ha kunskaper om:

 • Kristendomen och världsreligionerna (centrala tankegångar, urkunder (skrifter), religiösa uttryck och handlingar)
 • Andra livsåskådningar (t ex Humanism)
 • Etiska begrepp och modeller (t ex regel-, plikt- och konsekvensetik)
Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Materialtips – Religionsfröknarna, mycket bra

Sidan Religionsfröknarna är en mycket bra sida, där det finns massor med information. Det finns en del texter, genomgångar och länktips.

Det finns även instuderingsuppgifter och tester där ni kan testa era kunskaper om världsreligionerna

Publicerat i Inför ämnesprovet i Religionskunskap, Materialtips | Lämna en kommentar

Materialtips – Ifylld tabell om världsreligionerna

denna sida finns en ifylld tabell, ett schema, över världsreligiorna. Den kan underlätta när man ska göra jämförelser mellan olika religioner.

Publicerat i Inför ämnesprovet i Religionskunskap, Materialtips | Lämna en kommentar

Materialtips – SO-rummet

På sidan SO-rummet finns det material om det mesta som rör SO-ämnena.

Det finns bl a en hel underkategori för ämnet Religionskunskap. Det finns material, länktips m m för världsreligionerna:

Det finns även material och länktips om andra, icke-religiösa, livsåskådningar, som t ex Humanismen, och det finns material m m om nyreligiösa rörelser och mycket mycket mer.

Sidan är värd ett, eller snarare flera, besök

Publicerat i Inför ämnesprovet i Religionskunskap, Materialtips | Lämna en kommentar

Filmtips – Humanism och ateism

Publicerat i Filmtips, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar